Hur påverkar konjunkturen
ditt arbete?

Thomas Olsson
Vd Treform Packaging AB

Fredrik Weimarsson
Affärsområdeschef Qvalify AB

Per Lindquist
Head of Information Security
Alva Labs AB

Thomas Olsson
Vd Treform Packaging AB

Omsättningsmässigt har vårt företag inte påverkats av konjunkturen då vi mestadels producerar förpackningar till livsmedelsindustrin – tvärtom har vi haft en 25-procentig tillväxt i år. Men 2022 har ändå varit extremt turbulent och tufft, med stora kostnadsökningar på råmaterial, emballage, frakter och energi. Energikostnaderna – som är en stor del av produktionskostnaderna – har ökat kraftigt för oss som driver verksamheten i elområde SE4. Här har vi tagit beslut om att installera solceller, för att inte vara helt beroende av inköpt el. Solcellerna kommer att täcka omkring 20 procent av våra behov.

”Vi installerar solceller för att minska beroendet av inköpt el.”

Annars har mycket tid gått till att göra nya kalkyler och prisjusteringar till kunderna på grund av alla kostnadsökningar. De flesta kunder har haft förståelse för detta; de flesta tillverkande företag har varit i en liknande situation. Tyvärr är det svårare än någonsin att sia om framtiden. Helt klart är att situationen efter pandemin och det pågående kriget har påverkat de flesta företag på ett eller annat sätt.

Fredrik Weimarsson
Affärsområdeschef Qvalify AB

Som certifieringsorgan påverkas vi inte så mycket av konjunktursvängningar. Förutom höga energipriser som drabbar oss alla har vi ännu så länge inte märkt så mycket hos våra kunder heller. En del av våra kunder får självklart mindre att göra och det har vi stor respekt för. Flera av dessa nyttjar då den ”extra tid” de eventuellt får att se över sina ledningssystem och kanske till och med väljer att utveckla sig med ytterligare en standard.

”En del kunder nyttjar situationen till att se över sina ledningssystem.”

Detta kan jag tycka är väl utnyttjad tid då man bygger sin verksamhet starkare inför framtiden och står väl rustad då det förhoppningsvis släpper igen och marknaden tar fart. Som certifierande organ kan detta således innebära att vi som en konsekvens av det får mer att göra under och efter dessa perioder.

Per Lindquist
Head of Information Security
Alva Labs AB

För oss som jobbar med datadrivna rekryteringstjänster är informationssäkerhet ett av de områden som påverkas av omvärldsfaktorer som konflikter och konjunktur. Oroligheter, som kriget i Ukraina, innebär också en större hotbild och att vi måste identifiera och hantera nya risker så att vi kan fortsätta att leverera en trygg och säker tjänst till våra kunder. Osäkerhet på marknaden innebär tuffare marknadsklimat och ställer krav på att öka verkningsgraden av de arbetssätt och verktyg som redan finns på plats.

”Informationssäkerheten påverkas av kriget i Ukraina.”

Ett av de många områden vi nyligen har stärkt är hur verksamheten arbetar strukturerat med risk- och sårbarhetsanalyser. Att arbeta mer med riskbaserat beslutsfattande genererar effekter som att medarbetaren ute i verksamheten blir mer i fokus och får ökad medvetenhet om hot, samtidigt som investeringar för att öka säkerhetsnivån i bolaget läggs på rätt ställe. Oavsett konjunkturläge finns det aldrig något som är hundra procent säkert, men med ständiga förbättringar över tid uppnår vi vårt satta mål. Arbetet med systematisk informationssäkerhet är inte en sprint, utan ett maraton.